Att leda eller bara vara ledare

Ledarskap handlar i slutändan om vad ledaren faktiskt gör och inte gör och sättet på vilket detta på kort och lång sikt leder till ett definierat och önskvärt resultat. Idag lär sig många ledare olika teoretiska modeller, som de utövar med en ambitiös övertro.Ibland får vi intrycket att teorier och modeller är viktigare för kundföretaget och utvecklingskonsulten än utveckling av ledarskapet. För oss är ett moget ledarskap ett ledarskap som inte är beroende av teorier och modeller.

I vårt ledarutvecklingsarbete arbetar vi med ledarens faktiska beteende med utgångspunkt från de förutsättningar som organisationen erbjuder och individens befintliga egenskaper. Dessa är högst individuella men vår grundtro är att alla i ledarbefattning kan utvecklas utifrån sin nivå.

Oavsett om det är den enskilde ledaren, en grupp av ledare eller en befintlig ledningsgrupp i fokus rör sig utvecklingsarbetet från det strategiska ledaruppdraget till det nuvarande och framtida agerandet.

Koncept inom ledningsutveckling

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppen är VD:ns valda medel för att planera, styra och samordna företagets övergipande verksamhet. Det är ett ansvar som omfattar såväl strategisk planering som operativa verkställande. Potentialen är enorm i att utveckla en ledningsgrupps arbete. Nova hjälper ledningsgrupper att hitta former för sitt strategiska arbete, att skapa önskvärd struktur i det återkommande ledningsarbetet och att skapa kvalitet i de möten som gruppen väljer att arbeta med. Men framförallt hjälper vi ledningsgruppen att utveckla förmågan att samverka, lösa gemensamma problem och förbättra kommunikationen inom gruppen. På det viset ökar ofta ledningsgruppens effektivitet och genomslag i hela verksamheten. En av de absolut mest lönsamma invetsreringar som kan göras är att investera i utveckling av ledningsgruppen.

Ledarutveckling i grupp

En gemensam och kommunicerad ledargrund kan betyda mycket. Det kan ge trygghet åt den oerfarna ledaren och det kan innebära en injektion och stimulans för den erfarna ledaren. När vi arbetar med att utveckla individuella ledares förmåga vill vi utgå ifrån en tydlig och definierad målbild av vilket ledarskap som ska utföras i verksamheten. Vid behov hjälper vi våra uppdragsgivare att formulera sin ledarmålbild. Med den som utgångspunkt tränar och utvecklar vi respektive ledares förmåga att leva upp till omgivningens och egna förväntningar i arbetet. Att våga leda och veta hur, är det väsentliga. Färdighet och praktisk tillämpning slår teorier och generell kunskap.

Coaching för chefer och ledare

Att coacha innebär att hjälpa andra att hjälpa sig själv. Behovet av coaching kan utgå från olika situationer:ett påtagligt behov av att stärka sin påverkan på verksamhetens utveckling och förändring, behov att hantera svåra krav och förväntningar, stöd och hjälp att hantera en ny arbetsroll. Oavsett vilket skäl man har att inleda ett coachprogram så startar vi alltid med att tillsammans etablera ett målkontrakt med prioriterade utvecklingsområden. Utifrån det så driver, stödjer och konkretiserar vi individens utveckling och arbete under 4 – 6 månader i individuella möten. Vid start och slut på coachprogrammet medverkar den coachade ledarens närmsta chef för att skapa kontinuitet och konsekvens i arbetet. Coaching sker ofta individuellt men kan också genomföras i mindre grupper.

Projektledarutveckling

Alltmer av arbetet i näringsverksamhet sker idag i projektform. Det innebär att skickligheten och effektiviteten hos projektledaren blir en kritisk framgångsfaktor. Förr handlade projektledning om att hålla kontroll över tekniska specifikationer, tider och kostnader. Idag handlar det mer om att balansera olika intressegruppers krav och förväntningar över tiden. Vi hjälper projektledarna att

  • Etablera en projektmetodik om man saknar det
  • Förstå företagets projektmetodik,innehåll och användning
  • Öka effektiviteten genom att träna tillämpning av projektmetodik
  • Öka insikten om den individuella målstyrningens konsekvenser på projektets resultat
  • Öka kunskapen om hur man hanterar motivations-och grupppsykologiska effekter på projektet

Mentorskap

Mentorskap handlar i likhet med coaching om att skapa relationer och synergier mellan människor. I mentorskapet har mentorn erfarenheter och kunskaper från ett specifikt område som deltagaren gärna vill lära sig mer om. Grunden i vårt mentorprogram är insiktsgivande samtal mellan adept och mentor. Nova skapar förutsättningar genom att sammanföra adept med en lämplig mentor. En bra matchning är viktig för ett framgångsrikt mentorprogram. Nova genomför intervjuer med alla som söker en mentor för att matchningen ska bli kvalitativ och för att relationen ska få bästa tänkbara förutsättning att lyckas. Mentorprogrammet är utformat för att passa såväl privata och effentliga organisationer. Samtalens längd och form anpassas till deltagarnas och organisationens inriktning och behov.

Verktyg inom ledningsutveckling

IPS EGO

Stödjer din personliga utveckling genom att öka din självinsikt om hur du upplever att du i dag använder dina egenskaper och förmåga att anpassa dig till olika situationer. Ditt nuläge jämförs sedan med hur du själv anser att du borde vara för att lyckas bättre i din befattning – passa bättre in i din omgivning. Dina olika uppfattningar ställs samman och återkopplas direkt till dig på ett pedagogiskt sätt av en certifierad konsult, som du också kan använda som stöd i ditt arbete med din utvecklingsplan.

Nova äger och certifierar användare av IPS/EGO/LEAD

IPS EGO 360°

Stödjer din personliga utveckling genom att öka din självinsikt om hur du upplever att du använder dina egenskaper i jämförelse med hur människor i din omgivning upplever dig. Vi sorterar omgivningen i närmaste chef, sido ordnade och underställda för att du skall ges möjlighet att se hur olika eller lika de upplever dig. Din omgivning beskriver dessutom hur de anser att du borde vara för att anpassa dig till
olika situationer och för att lyckas bättre i nuvarande befattning. Dina olika uppfattningar ställs samman och återkopplas direkt till dig på ett pedagogiskt sätt av en certifierad konsult, som du också kan använda som stöd i ditt arbete med din utvecklingsplan.

Nova äger och certifierar användare av IPS/EGO/LEAD

IPS LEAD 360°

Stödjer personlig utveckling av och fokuserar på dina färdigheter som ledare, det du faktiskt konkret gör. Lead grundar sig i en forskning som kartlagt all aktuell ledarskapsteori och en studie kring Vad som kännetecknar de mest effektiva och framgångsrika ledarna. Du får via 90 påståenden om just dessa ledarfärdigheter jämföra din självuppfattning med din omgivnings, dvs närmaste chef, sido ordnade och underställda. Du ges dessutom en möjlighet att jämföra med den grupp ledare som identifierades som de mest effektiva ledarna. Dina olika uppfattningar ställs samman pedagogiskt och återkopplas direkt till dig av en certifierad konsult som också utgör stöd vid skapandet av en konkret utvecklingsplan.

Nova äger och certifierar användare av IPS/EGO/LEAD

SPQ*GOLD

Ett unikt test som mäter dina förmågor att ta kontakt och hur du kommunicera med andra personer. SPQ*GOLD  grundar sig på över trettio års forskning om säljhinder vid University of Texas. Testet är inte ett personlighetstest utan mäter istället aktivitetsnivåer. SPQ*GOLD används med fördel som underlag vid säljutveckling samt vid rekrytering av personer i kontaktskapande yrken.

Team-Skills®/Interplace®

Ett verktyg och metod utvecklat för att utveckla och förbättra sammansättningen av ledningsgrupper. Genom att identifiera nio teamroller med utgångspunkt från hur individer bidrar, relaterar och samverkar med andra i gruppen kan framgångsrika Team skapas. Team som kan producera mycket högre arbetskvalitet än summan av vad de var och en kan åstadkomma på egen hand.

Dr Meredith Belbin har under vetenskaplig empirisk forskning vid The Management College at Henley, lyckats förutsäga Ledningsgruppers och Teams framtida prestation med en hög säkerhet.

CPS – Kundattitydundersökning

Ett verktyg som hjälper er att mäta kundtillfredsställelse och undersöka era kunders attityder gentemot er och ert erbjudande. Om inte kunderna är nöjda kommer det i slutändan leda till att de byter leverantör. Inom både business to business och business to consumer är
beställare krävande och mycket kunniga och det blir allt viktigare att tidigt känna till när förväntningar om tex service och kvalitet, ökar. CPS gör det möjligt att fkusera, mäta förändringar över tiden och att jämföra olika grupper med varandra (divisioner, kontor, butiker, länder m m).

Nova hjälper er att analysera resultatet och till att omsätta att skapa aktiviteter kring förbättringsområden samt förädlar sådant som redan är bra.

OPS – Medarbetarattitydundersökning

En attitydmätning som synliggör vad medarbetare i organisationen UPPLEVER som positivt och negativt i sin arbetssituation. OPS innehåller frågor om medarbetarnas syn på faktorer som påverkar organisationens produktivitet och effektivitet. Produktiviteten kan ses som ett rent mängdbegrepp och som beror på tempot i organisationen. Ett tempo som är beroende av medarbetares motivation. Effektiviteten handlar snarare om att göra rätt sak rätt och påverkas av styrning, mot uppsatta mål.

Nova hjälper er att analysera resultatet och till att omsätta att skapa aktiviteter kring förbättringsområden samt förädlar sådant som redan är bra.