Mer intäkter, helt enkelt!

Novas syn på affärsmannaskap omfattar en väl definierad marknadsstrategi, en effektiv operativ metod att följa, kunskaper att hantera metoden och naturligtvis en attityd och motivation som gör arbetet möjligt. För att nå ett uthålligt resultat genom att utveckla affärsmannaskapet arbetar vi med att utveckla såväl den enskilda individens förmågor (attityd, beteende och färdighet) som de organisatoriska förutsättningarna (strategi, metodik och tillvägagångssätt).

Novas erfarenheter av dokumenterade resultatförbättringar är genuint bred: från komplex industriell lösningsförsäljning till non-profit tjänsteförsäljning. Utgångspunkten är alltid våra kunders unika förutsättningar och alltid med tydligt uppsatta mål i fokus.

Koncept inom affärsmannaskap

Mentorskap inom försäljning

50 % av framgången i en säljorganisationen beror på hur bra säljledningen fungerar. För att utveckla säljledningen kan Nova tillföra kompetens genom ett mentorskap inom försäljning och säljledning. Sker genom kontinuerliga träffar ca ½ dag per månad mellan säljledaren och konsult från Nova under minimum ett halvår. I början av upplägget definieras utvecklingsmålen och rollfördelningen. Därefter är det deltagarens problemställningar som löses vid mötena.

Säljmetodik

Vet vi hur vi gör affärer och/eller våra kunder köper av oss. För att öka effektiviteten och kvalitén i försäljningen hjälper Nova företaget att definiera och förnya intäktsprocessen samt att förankra processen/den nya säljmetodiken hos säljarna. Framtagningen kan ske antingen med ledningen och förankras efteråt eller gemensamt med säljarna och ledningen.

Sambesök med säljare

De flesta säljare har kunskapen för att genomföra ett bra besök men saknar det sista som gör att de lyckas optimalt. Ett bra effektivt sätt att utveckla en persons förmåga i verkligheten är att ha en konsult med sig på sambesök under en heldag.

Säljaren bedöms utifrån hur han agerar på besöket i de fyra säljfaserna samt hans sociala förmåga gentemot kunden. Normalt genomför man 3-4 möten samt har en gemensam avstämning med säljledaren efter där en personlig handlingplan bestäms.

Återförsäljarutveckling

Att får en säljkår att gå från att jobba med ”sell-in” (maximera försäljningen till återförsäljaren) till att gå till ”sell out” där man hjälper återförsäljaren med att sälja sina produkter är en tuff process. Nova har mycket stor erfarenhet att utveckla organisationer, säljledning och säljare att lyckas med detta.

Upplägget bygger på både ledarcoachning, uteckling av gruppen inom attityd, metodik och färdighet samt individutveckling och genomförs under 2-4 år.

Ökad verkningsgrad i kommunikationen

En av grunderna i försäljning är att veta hur jag kommunicerar och hur jag skall kommunicerar med mina olika kunder. En av framgångsfaktorerna i personlig försäljning är en hög anpassningsförmåga av min kommunikation gentemot mina kunder.

Upplägget bygger på att varje deltagare fyller i en IPS Ego 360 där vi mäter hur deltagaren uppfattar hur han kommunicerar och hur deltagarens chef och kollegor upplever kommunikationen. Deltagaren får en återkoppling individuellt och/eller i grupp. Därefter lär man sig hur olika kundtyper kommunicerar och hur jag skall anpassa min kommunikation.

Sälj- och kontakthinder

Om jag gör besök så säljer jag! Det är en vedertagen sanning inom försäljning som ”alla” håller med om. Trots det är det vanligaste problemet i säljkårer att det genomförs för lite besök! Vanligen beror det på att säljarna har SÄLJHINDER, dvs. mentala hinder som hindrar dem att ta kontakt med kunderna.

Upplägget som Nova genomför bygger på att deltagarna genomför en SPQ-Gold-analys som visar säljarens motivation, målnivå, problemlösningsförmåga och hans mentala säljhinder. Eftter analysen får säljaren en genomgång av utfallet samt en personlig utvecklingsplan tas fram som följes upp under ca 3-6 månader med individuella möten. Effekten är att besöksfrekvensen ökar markant.

Giro d´Business

Detta koncept är utvecklat för att hantera kunskaps- / tjänsteorganisationers utmaningar inom området affärsmannaskap. Under 1 1/2 år genomförs ett utvecklingsarbete med all personal som levererar tjänster utgående från tre etapper: kommunikation, personlig målstyrning och kundutveckling.

SPQ*GOLD

Ett unikt test som mäter dina förmågor att ta kontakt och hur du kommunicera med andra personer. SPQ*GOLD  grundar sig på över trettio års forskning om säljhinder vid University of Texas. Testet är inte ett personlighetstest utan mäter istället aktivitetsnivåer. SPQ*GOLD används med fördel som underlag vid säljutveckling samt vid rekrytering av personer i kontaktskapande yrken.

Team-Skills®/Interplace®

Ett verktyg och metod utvecklat för att utveckla och förbättra sammansättningen av ledningsgrupper. Genom att identifiera nio teamroller med utgångspunkt från hur individer bidrar, relaterar och samverkar med andra i gruppen kan framgångsrika Team skapas. Team som kan producera mycket högre arbetskvalitet än summan av vad de var och en kan åstadkomma på egen hand.

Dr Meredith Belbin har under vetenskaplig empirisk forskning vid The Management College at Henley, lyckats förutsäga Ledningsgruppers och Teams framtida prestation med en hög säkerhet.

CPS – Kundattitydundersökning

Ett verktyg som hjälper er att mäta kundtillfredsställelse och undersöka era kunders attityder gentemot er och ert erbjudande. Om inte kunderna är nöjda kommer det i slutändan leda till att de byter leverantör. Inom både business to business och business to consumer är
beställare krävande och mycket kunniga och det blir allt viktigare att tidigt känna till när förväntningar om tex service och kvalitet, ökar. CPS gör det möjligt att fkusera, mäta förändringar över tiden och att jämföra olika grupper med varandra (divisioner, kontor, butiker, länder m m).

Nova hjälper er att analysera resultatet och till att omsätta att skapa aktiviteter kring förbättringsområden samt förädlar sådant som redan är bra.

OPS – Medarbetarattitydundersökning

En attitydmätning som synliggör vad medarbetare i organisationen UPPLEVER som positivt och negativt i sin arbetssituation. OPS innehåller frågor om medarbetarnas syn på faktorer som påverkar organisationens produktivitet och effektivitet. Produktiviteten kan ses som ett rent mängdbegrepp och som beror på tempot i organisationen. Ett tempo som är beroende av medarbetares motivation. Effektiviteten handlar snarare om att göra rätt sak rätt och påverkas av styrning, mot uppsatta mål.

Nova hjälper er att analysera resultatet och till att omsätta att skapa aktiviteter kring förbättringsområden samt förädlar sådant som redan är bra.