Att leda eller bara vara ledare

Ledarskap handlar i slutändan om vad ledaren faktiskt gör och inte gör och sättet på vilket detta på kort och lång sikt leder till ett definierat och önskvärt resultat. Idag lär sig många ledare olika teoretiska modeller, som de utövar med en ambitiös övertro.Ibland får vi intrycket att teorier och modeller är viktigare för kundföretaget och utvecklingskonsulten än utveckling av ledarskapet. För oss är ett moget ledarskap ett ledarskap som inte är beroende av teorier och modeller.

I vårt ledarutvecklingsarbete arbetar vi med ledarens faktiska beteende med utgångspunkt från de förutsättningar som organisationen erbjuder och individens befintliga egenskaper. Dessa är högst individuella men vår grundtro är att alla i ledarbefattning kan utvecklas utifrån sin nivå.

Oavsett om det är den enskilde ledaren, en grupp av ledare eller en befintlig ledningsgrupp i fokus rör sig utvecklingsarbetet från det strategiska ledaruppdraget till det nuvarande och framtida agerandet.

Koncept inom ledningsutveckling

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppen är VD:ns valda medel för att planera, styra och samordna företagets övergipande verksamhet. Det är ett ansvar som omfattar såväl strategisk planering som operativa verkställande. Potentialen är enorm i att utveckla en ledningsgrupps arbete. Nova hjälper ledningsgrupper att hitta former för sitt strategiska arbete, att skapa önskvärd struktur i det återkommande ledningsarbetet och att skapa kvalitet i de möten som gruppen väljer att arbeta med. Men framförallt hjälper vi ledningsgruppen att utveckla förmågan att samverka, lösa gemensamma problem och förbättra kommunikationen inom gruppen. På det viset ökar ofta ledningsgruppens effektivitet och genomslag i hela verksamheten. En av de absolut mest lönsamma invetsreringar som kan göras är att investera i utveckling av ledningsgruppen.

Ledarutveckling i grupp

En gemensam och kommunicerad ledargrund kan betyda mycket. Det kan ge trygghet åt den oerfarna ledaren och det kan innebära en injektion och stimulans för den erfarna ledaren. När vi arbetar med att utveckla individuella ledares förmåga vill vi utgå ifrån en tydlig och definierad målbild av vilket ledarskap som ska utföras i verksamheten. Vid behov hjälper vi våra uppdragsgivare att formulera sin ledarmålbild. Med den som utgångspunkt tränar och utvecklar vi respektive ledares förmåga att leva upp till omgivningens och egna förväntningar i arbetet. Att våga leda och veta hur, är det väsentliga. Färdighet och praktisk tillämpning slår teorier och generell kunskap.

Coaching för chefer och ledare

Att coacha innebär att hjälpa andra att hjälpa sig själv. Behovet av coaching kan utgå från olika situationer:ett påtagligt behov av att stärka sin påverkan på verksamhetens utveckling och förändring, behov att hantera svåra krav och förväntningar, stöd och hjälp att hantera en ny arbetsroll. Oavsett vilket skäl man har att inleda ett coachprogram så startar vi alltid med att tillsammans etablera ett målkontrakt med prioriterade utvecklingsområden. Utifrån det så driver, stödjer och konkretiserar vi individens utveckling och arbete under 4 – 6 månader i individuella möten. Vid start och slut på coachprogrammet medverkar den coachade ledarens närmsta chef för att skapa kontinuitet och konsekvens i arbetet. Coaching sker ofta individuellt men kan också genomföras i mindre grupper.

Projektledarutveckling

Alltmer av arbetet i näringsverksamhet sker idag i projektform. Det innebär att skickligheten och effektiviteten hos projektledaren blir en kritisk framgångsfaktor. Förr handlade projektledning om att hålla kontroll över tekniska specifikationer, tider och kostnader. Idag handlar det mer om att balansera olika intressegruppers krav och förväntningar över tiden. Vi hjälper projektledarna att

  • Etablera en projektmetodik om man saknar det
  • Förstå företagets projektmetodik,innehåll och användning
  • Öka effektiviteten genom att träna tillämpning av projektmetodik
  • Öka insikten om den individuella målstyrningens konsekvenser på projektets resultat
  • Öka kunskapen om hur man hanterar motivations-och grupppsykologiska effekter på projektet

Mentorskap

Mentorskap handlar i likhet med coaching om att skapa relationer och synergier mellan människor. I mentorskapet har mentorn erfarenheter och kunskaper från ett specifikt område som deltagaren gärna vill lära sig mer om. Grunden i vårt mentorprogram är insiktsgivande samtal mellan adept och mentor. Nova skapar förutsättningar genom att sammanföra adept med en lämplig mentor. En bra matchning är viktig för ett framgångsrikt mentorprogram. Nova genomför intervjuer med alla som söker en mentor för att matchningen ska bli kvalitativ och för att relationen ska få bästa tänkbara förutsättning att lyckas. Mentorprogrammet är utformat för att passa såväl privata och effentliga organisationer. Samtalens längd och form anpassas till deltagarnas och organisationens inriktning och behov.

Verktyg inom ledningsutveckling

Nova är certifierade användare av ett flertal olika verktyg som alla vilar på aktuell forskning och vetenskaplig grund.  Om vi i dialog med uppdragsgivaren ser nyttan med ett verktyg väljer vi det som passar bäst i harmoni med önskvärda effekter.
Dessa verktyg kan ha fokus på personlig utveckling – kommunikation och drivkrafter, ledarskap, gruppers sammansättning eller rent organisatoriska perspektiv.

Våra erfarenheter idag är att de flesta organisationer och företag redan har och använder verktyg som bidrar till ledning och uppföljning av verksamheter och då är vår ambition att använda dessa.