En organisation består av människor som tycker, känner och beter sig.

Ibland glömmer vi bort det i vår iver att utveckla, förbättra och förändra organisationer. Konsekvenserna blir så att att saker och ting inte blir som vi tänkt oss. För oss handlar organisationsutveckling om att hantera såväls strukturer som kulturer och människors beteenden.

Förmågan att få förändring att komma till stånd i en verksamhet och att göra det på ett sätt så att resulatet blir bättre, det är vår kompetens. I vissa fall finns det utmaningar i att förändra strukturer, processer och roller – men är de största utmaningarna är oftast i att harmonisera en önskvärd kultur med en effektiv struktur.

Koncept inom organisation

Förändringsarbete

Behoven av förändring i en organsiation blir ofta tydliga när omvärlden förändras, när produktiviteten går ner, när verksamheten växer eller krymper. Nova handleder förändringsarbetet genom skapa insikt om förändringsbehovet, att förstå orsak och verkan, identifiera utvecklingsområdet, sätta planer för att nå nya eller gamla mål. Men framför att: att säkerställa att en förändring kommer till stånd och att säkerställa effekterna av den.

Vår erfarenhet är att de flesta har svaren på sina egna frågor, men behöver hjälp att göra det som krävs för att uppnå förändring!

Affärsutveckling & IT

För att lyckas idag, då verksamheter blir alltmer komplexa, globala och med ständigt nya marknadsförutsättningar, krävs andra strukturer och förmågor.  Digitaliseringen av hela samhället går fort. Teknologin blir en nödvändighet för att klara av uppgifterna som ska lösas. Har Er verksamhet någon digital agenda och målbild för att möta framtiden? Detkrävs strategier för detta, modeller för styrning, anpassade organisationsformer, kompetenser och förmåga att leda i förändring.

Med rätt strategi och ledning bidrar IT till konkurrenskraft, leveranskraft och attraktionskraft. Vi har lång erfarenhet att jobba med IT relaterade frågor och att koppla affärsverksamhet med IT. Några av våra IT-relaterade kärnområden är:

  • Strategier
  • Organisation och governance (styrning)
  • Förändringsledning
  • Outsourcing och partnerskap
  • Effektivisering
  • Processer och beteenden
  • Nova HR

För organisationer som saknar ett strategiskt HR- / personalarbete dyker ständigt behovet av att lösa frågor som är relaterade till anställning, uppsägning, rekrytering, kompetenskartläggning, kompetensutveckling, villkor och policys, upp och får hanteras som enskilda tidsödande ärenden.

Nova erbjuder utveckling, implementeringsstöd och drift av en HR-funktion – helt eller i delar. Genom en långsiktig HR-stategi, tillgång till ett fungerande, återanvändbart, strukturkapital och väl inarbetade rutiner skapas förutsättningar för att hantera dessa frågor proaktivt och effektivt.

Unikiteten i vårt erbjudande ligger i kombinationen av en genuin erfarenhet att utveckla verksamheter och att samtidigt ge tillgång till ett högt kvalificerat driftstöd. En viktig utgångspunkt för oss är att alltid sammanlänka verksamhetens strategiska och operativa mål med HR-funktionens arbete.

Processutveckling

Alla organisatoriska processer har ett potential att utveckla sin effektivitet. Novas angreppssätt på handfast arbete med bred delaktighet bland de som påverkar den aktuella processen. Att förbättra ett normalläge kräver ett annat beteende vilket är i fokus när vi utvecklar processeffektivitet.

Grafisk fascilitering

Nova handleder grupper (och individer) i att formera bilder av en verksamhets (eller individs) önskvärda framtid, vägen dig, förutsättningar och fallgropar. Allt utifrån ett gemensamt överenskommet nulläge som är konsekvenser av en historisk utveckling.

I Nova strategiarbete ser alla kopplingarna mellan historia och framtid och sin egen roll på resans väg!

Ladda ner produktblad! 

UGL

UGL (utveckling av grupp och ledarskap) är ett välbekant begrepp för de flesta. Nova erbjuder många UGL-veckor varje år, alltid med den 6:e dagen där du som deltagare får träffa dina kursare ett halvår efter genomförd utbildning.

Nova arbetar självklart helt kvalitetssäkrat med UGL och nu enligt UGL 2008.

Läs mer på vår UGL-sida

Stresshantering

Efter att ha levt med alltför höga krav och haft resurser att bemästra dem skapas stress, vilket gör det svårt att fungera normalt vare sig på jobbet eller privat.

Nova erbjuder paket med individuell coaching för att hjäpa enskilda individer eller grupper att komma ur stressproblematiken. Denna coaching sker av en legitimerad psykolog med KBT-inriktning.

Ladda ner produktblad

Konflikthantering

När relationer mellan två personer eller i en grupp inte fungerar och individerna inte själva ser vägen ut ur konfliktsituationen erbjuder Nova coachledd konflikthantering av en legitimerad psykolog med KBT-inriktning.

Ladda ner produktblad

Psykisk ohälsa

Alla människor kan under helt individuella förutsättningar utveckla en psykisk ohälsa. Det kan handla om depressioner, oro / ångest, sömnsvårigheter, paniksyndrom, tvång eller fobier.

Genom att hantera de bakomliggande problemen kan dessa tillstånd behandlas och individen kan utveckla förmågan att hantera sin livssituation. Nova erbjuder paket med individuell coaching under ledning av en legitimerad psykolog med KBT-inriktning.

Ladda ner produktblad

Verktyg inom organisation

IPS EGO

Stödjer din personliga utveckling genom att öka din självinsikt om hur du upplever att du i dag använder dina egenskaper och förmåga att anpassa dig till olika situationer. Ditt nuläge jämförs sedan med hur du själv anser att du borde vara för att lyckas bättre i din befattning – passa bättre in i din omgivning. Dina olika uppfattningar ställs samman och återkopplas direkt till dig på ett pedagogiskt sätt av en certifierad konsult, som du också kan använda som stöd i ditt arbete med din utvecklingsplan.

Nova äger och certifierar användare av IPS/EGO/LEAD

IPS EGO 360°

Stödjer din personliga utveckling genom att öka din självinsikt om hur du upplever att du använder dina egenskaper i jämförelse med hur människor i din omgivning upplever dig. Vi sorterar omgivningen i närmaste chef, sido ordnade och underställda för att du skall ges möjlighet att se hur olika eller lika de upplever dig. Din omgivning beskriver dessutom hur de anser att du borde vara för att anpassa dig till
olika situationer och för att lyckas bättre i nuvarande befattning. Dina olika uppfattningar ställs samman och återkopplas direkt till dig på ett pedagogiskt sätt av en certifierad konsult, som du också kan använda som stöd i ditt arbete med din utvecklingsplan.

Nova äger och certifierar användare av IPS/EGO/LEAD

IPS LEAD 360°

Stödjer personlig utveckling av och fokuserar på dina färdigheter som ledare, det du faktiskt konkret gör. Lead grundar sig i en forskning som kartlagt all aktuell ledarskapsteori och en studie kring Vad som kännetecknar de mest effektiva och framgångsrika ledarna. Du får via 90 påståenden om just dessa ledarfärdigheter jämföra din självuppfattning med din omgivnings, dvs närmaste chef, sido ordnade och underställda. Du ges dessutom en möjlighet att jämföra med den grupp ledare som identifierades som de mest effektiva ledarna. Dina olika uppfattningar ställs samman pedagogiskt och återkopplas direkt till dig av en certifierad konsult som också utgör stöd vid skapandet av en konkret utvecklingsplan.

Nova äger och certifierar användare av IPS/EGO/LEAD

SPQ*GOLD

Ett unikt test som mäter dina förmågor att ta kontakt och hur du kommunicera med andra personer. SPQ*GOLD  grundar sig på över trettio års forskning om säljhinder vid University of Texas. Testet är inte ett personlighetstest utan mäter istället aktivitetsnivåer. SPQ*GOLD används med fördel som underlag vid säljutveckling samt vid rekrytering av personer i kontaktskapande yrken.

Team-Skills®/Interplace®

Ett verktyg och metod utvecklat för att utveckla och förbättra sammansättningen av ledningsgrupper. Genom att identifiera nio teamroller med utgångspunkt från hur individer bidrar, relaterar och samverkar med andra i gruppen kan framgångsrika Team skapas. Team som kan producera mycket högre arbetskvalitet än summan av vad de var och en kan åstadkomma på egen hand.

Dr Meredith Belbin har under vetenskaplig empirisk forskning vid The Management College at Henley, lyckats förutsäga Ledningsgruppers och Teams framtida prestation med en hög säkerhet.

CPS – Kundattitydundersökning

Ett verktyg som hjälper er att mäta kundtillfredsställelse och undersöka era kunders attityder gentemot er och ert erbjudande. Om inte kunderna är nöjda kommer det i slutändan leda till att de byter leverantör. Inom både business to business och business to consumer är
beställare krävande och mycket kunniga och det blir allt viktigare att tidigt känna till när förväntningar om tex service och kvalitet, ökar. CPS gör det möjligt att fkusera, mäta förändringar över tiden och att jämföra olika grupper med varandra (divisioner, kontor, butiker, länder m m).

Nova hjälper er att analysera resultatet och till att omsätta att skapa aktiviteter kring förbättringsområden samt förädlar sådant som redan är bra.

OPS – Medarbetarattitydundersökning

En attitydmätning som synliggör vad medarbetare i organisationen UPPLEVER som positivt och negativt i sin arbetssituation. OPS innehåller frågor om medarbetarnas syn på faktorer som påverkar organisationens produktivitet och effektivitet. Produktiviteten kan ses som ett rent mängdbegrepp och som beror på tempot i organisationen. Ett tempo som är beroende av medarbetares motivation. Effektiviteten handlar snarare om att göra rätt sak rätt och påverkas av styrning, mot uppsatta mål.

Nova hjälper er att analysera resultatet och till att omsätta att skapa aktiviteter kring förbättringsområden samt förädlar sådant som redan är bra.